WARSZAWSKI PORTAL ROZWODOWY

phone   T. 22 403 77 03 
phone   T. 693 445 280 
ZAMÓW POZEW ON-LINE
on-line
NEWESLETTER
Email


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Poniższy artykuł został zaczerpnięty ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9078,3-miesiace-na-uzupelnienie-wniosku.html

Celem uzyskania zatwierdzonego przez sąd tytułu wykonawczego, potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica zapraszamy do naszej kancelarii, która pomoże Państwu w jak najszybszym uzyskaniu tego tytułu. Dokumenty przygotuje i złoży w sądzie nasza Kancelaria poprzez mediatora stałego.

W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od ustalenia alimentów od drugiego rodzica. Co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać 500+?

Od nowego okresu świadczeniowego została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.

Sprawdzone rozwiązanie

Takie rozwiązanie funkcjonuje już od 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne, spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.

Kogo to dotyczy?

Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.

Jaki załącznik do wniosku?

Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.

Gminy przygotowane do zmian

Pamiętaj – nikt nie może wymagać od Ciebie innych dokumentów niż te wskazane powyżej. Podmioty realizujące świadczenia (urzędy gmin, ośrodki pomocy społecznej lub centra świadczeń) doskonale orientują się w obowiązujących przepisach prawa, do których przestrzegania są obowiązane. Stąd też nie mogą żądać od Ciebie niczego bez wyraźnej podstawy prawnej.

Co się stanie, jeśli nie mam alimentów na dziecko?

Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego rodzica, gminny organ właściwy przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj złóż wniosek o świadczenie nawet jeżeli nie masz pod ręką tytułu wykonawczego ustalającego alimenty. Masz trzy miesiace na uzupełnienie wniosku.

W przypadku gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu w razie niedostarczenia przez osobę samotnie wychowującą dziecko tytułu wykonawczego z uwagi na to, że sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty (takie rozstrzygnięcie sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia przez osobę ubiegającą sięo alimenty z wnioskiem do sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty). Bieg terminu ulegnie zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego. Po dostarczeniu wymaganego tytułu wykonawczego świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, od którego drugi z rodziców został zobowiązany do zapłaty alimentów.

Powyższe rozwiązanie zapewnia czas na dostosowanie się do nowych wymogów ustawowych.

Wyjątek od reguły

Wymóg ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców nie ma zastosowania do tych sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak na przykład wtedy, gdy drugi z rodziców nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany, a także wówczas, gdy sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo gdy dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub rozłączeniu), sprawowaną w porównywalnych i i powtarzających się okresach.

Większe bezpieczeństwo

Samotny rodzic powinien zadbać o alimenty na dziecko od drugiego rodzica nie tylko ze względu na możliwość otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ lub zasiłku rodzinnego. Posiadanie tytułu wykonawczego daje poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość sądowej egzekucji należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się ze zobowiązań. Alimenty należy egzekwować, zaś tych, którzy uchylają się od ich płacenia, pociągać do odpowiedzialności. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym obowiązkiem rodzica jest utrzymywanie dziecka.

Celem uzyskania zatwierdzonego przez sąd tytułu wykonawczego, potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica zapraszamy do naszej kancelarii, która pomoże Państwu w jak najszybszym uzyskaniu tego tytułu. Dokumenty przygotuje i złoży w sądzie nasza Kancelaria poprzez mediatora stałego.


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Definicja i przesłanki przypisania winy

Wina w rozkładzie pożycia, to nic innego jak określenie w wyroku rozwodowym przez sąd który z małżonków ponosi winę za rozpad więzi małżeńskich i przyczynienie się do orzeczenia rozwodu. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie definiują pojęcia winy, jego znaczenie wyjaśnia nauka prawa cywilnego.

Dla przypisania określonemu podmiotowi winy niezbędna jest:

 • obiektywna niewłaściwość postępowania (bezprawność) polegająca na sprzeczności z ustawą lub zasadami współżycia społecznego

 • ocena możliwości przewidywania znaczenia swojego postępowania i skutków tego postępowania

 • ocena możliwości zapobieżenie określonym skutkom i ocena zachowania mającego na celu zapobieżenie tym skutkom lub zgoda na ich wystąpienie

Jak z powyższego wynika do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by zamiarem małżonka było objęte określone działanie lub zaniechanie, zmierzające do rozkładu pożycia, lecz wystarczy możliwość przewidywania znaczenia skutków danego działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa.

Chodzi tu w szczególności o przepisy stanowiące o obowiązkach małżonków w małżeństwie. Takimi obowiązkami są:

 • obowiązek wspólnego pożycia

 • obowiązek wzajemnej pomocy

 • obowiązek wierności

 • obowiązek współdziałania dla dobra rodziny

Orzekając o winie sąd winien brać pod uwagę nie wszelkie możliwe powody rozkładu pożycia, lecz jedynie te, które faktycznie do rozkładu pożycia doprowadziły. Nawet popełnienie przestępstwa na szkodę współmałżonka tylko wtedy może uzasadniać orzeczenie rozwodu z jego winy (współwiny), jeżeli miało wpływ na rozkład pożycia małżeńskiego. Dopiero ustalenie powyższego wpływu uzasadnia obciążenie winą tego małżonka za rozkład pożycia.

Wybrane poglądy Sądu Najwyższego nt. winy rozkładu pożycia.

Związanie się jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa lecz po dacie, w której nastąpił już zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.

Jeśli sąd przyjmuje z jednej strony, że małżonek przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego, to nielogicznym jest aby nie przypisał temu małżonkowi także winy. W takim wypadku istnieje podstawa do złożenia apelacji i żądania zmiany wyroku w zakresie winy.

Dla przyjęcia współwiny stron w rozkładzie pożycia małżeńskiego bez znaczenia jest okoliczność, która z nich zawiniła w większym, a która w mniejszym stopniu.

Zachowania polegające na urządzaniu awantur, obrzucaniu małżonka wyzwiskami, upublicznianiu pogłosek i pomówień o jego intymnych kontaktach z inną kobietą w miejscu pracy i wśród znajomych stanowią wystarczające usprawiedliwienie dla przyjęcia współwiny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Dla ustalenia winy małżonka może być istotne jego zachowanie już po fakcie rozkładu pożycia małżeńskiego stron, o ile pogłębiło ono lub utrwaliło ten rozkład. W każdej sytuacji należy ocenić, czy istnieje związek przyczynowy między określonym zawinionym zachowaniem małżonka a rozkładem pożycia małżeńskiego, a więc czy zachowanie to stało się przyczyną rozkładu pożycia albo rozkład ten pogłębiło lub utrwaliło. Należy ocenić, czy gdyby do takiego zachowania nie doszło, rozkład małżeństwa by nie nastąpił albo byłyby szanse na reaktywowanie pożycia.

Przykładem zachowań pogłębiających (czy też utrwalających), rozkład pożycia mogą się przejawiać:

 • w jaskrawych objawach braku harmonii

 • brakiem zrozumienia

 • brakiem tolerancji

Pogłębienie rozkładu, który nawet zapoczątkowany przez jednego z małżonków, nie może być traktowane jako dopuszczalna kompensata za nieodpowiednie zachowanie się (czy pojedynczą reakcję) drugiego małżonka.

Wina jako element stanu psychicznego wymaga poczytalności. Z tego względu nie można przypisywać współmałżonkowi winy za rozkład pożycia, gdyby do tego rozkładu doszło w wyniku działań małżonka w stanie wyłączającym świadome powzięcie decyzji.

Skutki orzeczenia winy

Orzeczenie o winie małżonków w rozwodzie (rozkładzie pożycia):

 • określa możliwości, zakres i czasokres domagania się alimentów od drugiego małżonka po rozwodzie.

 • co do zasady nie stanowi przesłanki w postaci ważnego powodu do domagania się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

O obowiązku alimentacyjnym pomiędzy byłymi małżonkami piszemy tutaj.

W wpływie winy w rozwodzie na podział majątku wspólnego piszemy w artykule: Wina a podział majątku wspólnego.

Wina a podział majątku wspólnego. Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym

Co do zasady błędne jest przekonanie, iż orzeczenie winy w rozwodzie wpływa na ukształtowanie pozycji małżonka winnego bądź niewinnego w postępowaniu o podział majątku wspólnego. W postępowaniu o podział majątku wspólnego wina w rozkładzie pożycia nie ma co do zasady znaczenia. Opinię taką wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 czerwca 2000 roku w sprawie III CKN 455/00 gdzie stwierdził, iż Wina rozkładu pożycia małżeńskiego, stwierdzona w wyroku rozwodowym, nie przesądza o istnieniu ważnych powodów w rozumieniu art. 43 § 2 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Małżonkowie mają co do zasady równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może domagać się ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Takim właśnie ważnym powodem jest najczęściej wina w rozkładzie pożycia związana z tym, że rozpad pożycia nastąpił właśnie z powodu znikomego przyczyniania się do powstawania majątku wspólnego, braku zaangażowania w wychowanie dzieci i prowadzenie domu. Jeśli natomiast wina w rozkładzie pożycia związana była ze zdradą fizyczną i emocjonalną przy pełnym zaangażowaniu osobistym w powstawanie majątku wspólnego niezależnie od stopnia przyczynienia się do powstania tego majątku to takie ustalenie winy nie powinno wywierać wpływu na równy podział majątku wspólnego. Kwestia ta jednak jest ocenna albowiem przepis stanowi o „ważnych powodach” z jakich może zostać ustalony nierówny udział małżonków w majątku wspólnym. W większości spraw jednak o podział majątku wspólnego, niezależnie od orzeczonej winy następuje podział w stosunku 1/2:1/2. Należy zauważyć, iż dzieje się tak też dlatego, że strony zwykle nie domagają się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym a podział następuje w pewnym czasokresie po orzeczeniu rozwodu, kiedy to negatywne emocje związane z orzeczeniem winy ulegają wyciszeniu a strony utrwalają się w przekonaniu, iż każda z nich ma równy, niezmienny udział w majątku wspólnym i nic w tym zakresie nie można zrobić. Także pełnomocnicy stron często nie wskazują na ten aspekt sprawy albowiem wiąże się to zwykle z przedłużeniem postępowania dowodowego i wykazywaniem istnienia niedookreślonych w przepisie ważnych powodów. To z kolei zniechęca zarówno strony jak i profesjonalnych pełnomocników do zajmowania się tą kwestią. Dla szybkości postępowania odstępują oni od domagania się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Oto prawda, która może wynikać z dominującego orzecznictwa SN, które to orzecznictwo stoi na stanowisku, iż możliwym jest prowadzenie egzekucji z udziału małżonka we własności nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku wspólnego.

To orzecznictwo prowadzi do możliwości zabrania małżonkowi tego co mogłoby mu przypaść w wyniku podziału majątku wspólnego. Otóż czasami się tak zdarza (wcale nierzadko), że składnik majątku (najczęściej nieruchomość) została nabyta (lub wybudowana) w czasie małżeństwa za środki pochodzące z majątku osobistego tylko jednego z małżonków (np. z jego pieniędzy zgromadzonych przed zawarciem związku lub z darowizny od jego rodziców albo i z tego i z tego. Wówczas małżonek taki w sprawie o podział majątku wspólnego najczęściej zgłasza wniosek o przyznanie jemu na wyłączną własność tejże nieruchomości bez spłat ani dopłat. Jeśli wykaże, że drugi współmałżonek nie przyczynił się do powstania majątku wspólnego (tu. zakupu lub sfinansowania budowy) to sąd z pewności przyzna jemu na wyłączną własność tą nieruchomość (zakładam, że ta nieruchomość stanowi jedyny składnik majątku podlegającemu podziałowi).

Może się to okazać niemożliwe bo wcześniej wierzyciel małżonka dłużnika zlicytował „jego” udział, zgodnie z dominująca linią orzecznictwa.

W jednym z ostatnich orzeczeń w tej materii (uchwale
z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 9/15) Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wskazał na rzekomy sposób obrony małżonka w takiej sytuacji:

Małżonek niebędący dłużnikiem dysponuje środkami prawnym, za pomocą których może przeciwdziałać egzekucji z udziału w przedmiocie wchodzącym w skład majątku wspólnego, jeżeli twierdzi, że taka egzekucja narusza jego prawa. Od jego aktywności zależy przede wszystkim to, czy dojdzie do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, a jeśli tak się stanie, to jest on uprawniony do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji w zakresie, w jakim wskutek wydanego orzeczenia zajęcie wykracza poza udział należący do małżonka, przeciwko któremu kieruje się egzekucja. W celu zapobieżenia zbyciu tej części udziału małżonek jako powód w procesie o zwolnienie od egzekucji może również ubiegać się o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (art. 755 § 1 pkt 3 KPC). Zabezpieczenie takie małżonek może uzyskać nawet na etapie postępowania o ustalenie nierównych udziałów. Jeżeli żądanie to połączy z wnioskiem o podział majątku wspólnego (art. 567 KPC), to w postępowaniu podziałowym będzie mógł uczestniczyć również wierzyciel (art. 510 § 1 KPC) i wówczas uzyskaniu zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie będzie sprzeciwiać się zasada, że jego udzielenie nie może ingerować w prawa osób niebiorących udziału w postępowaniu, w którym go udzielono.

Klika uwag do tego.

Po pierwsze  małżonek nie jest ustanowionym z mocy prawa uczestnikiem żadnego z postępowań egzekucyjnych dot. małżonka dłużnika więc formalnie nikt go nie ma obowiązku zawiadamiania o zajęciu udziału czy prowadzeniu z niej egzekucji. A więc gdy małżonek ten przebywa np. na dłuższym urlopie, poza granicami kraju, albo zwyczajnie nie interesuje go w obecnym czasie podział majątku bo ma na głowie zupełnie coś innego to może się okazać, że udział zostanie zlicytowany. I co wówczas?

Po wtóre, dlaczego coś, o czym jest przekonany, że należy do niego ma zależeć od jego aktywności? Jest to absurdalne założenie, o tym że małżonkowie po rozwodzie uczestniczą w życiu drugiego ex-małżonka i kontrolują czy jest on czy nie jest dłużnikiem jakiegoś wierzyciela.

Jeśli nawet uprzednio nie dojdzie do licytacji i małżonek dowie się o zajęciu to musi się wysilić  i udowodnić w danym momencie, że ma interes w tym aby zwolnić zajęty przedmiot spod egzekucji w trybie art. 841 Kpc. A najśmieszniejsze jest to, że ma na to tylko miesiąc od dowiedzenia się. Cóż jak nie znajdzie pieniędzy na prawnika w terminie miesiąca to na 100 procent nie będzie wiedział o prawie żądania zwolnienia spod egzekucji i wykazania, iż zajęcie narusza jego prawa; a co dopiero z udowodnieniem tego.

Biorąc pod uwagę jak polskie sądy podchodzą do wykładni interesu prawnego w zabezpieczeniu uwierzcie mi bardzo trudno jest wykazać, że małżonek nie będący dłużnikiem ma interes w zawieszeniu postępowania egzekucyjnego choć dla wszystkich jest to oczywiste. Sądy po prostu traktują małżonka, który żąda zwolnienia  udziału spod egzekucji i żąda do tego czasu zabezpieczenia przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (w którym w tym czasie może nastąpić zbycie tegoż udziału) jak działającego w zmowie z małżonkiem – dłużnikiem.

Również w postępowaniu o podział majątku wspólnego sądy odmawiają zawieszenia postępowania egzekucyjnego, w którym zajęto udział i w którym ma nastąpić zbycie licytacyjne tego udziału. Odnosimy wrażenie, że ważniejszy jest wierzyciel, który zaspokoi się nie swoim majątkiem a majątkiem byłego małżonka swojego dłużnika… Prawda, że to tragiczne, że to się może stać w majestacie prawa a to dlatego, że większość sądów ślepo patrzy na wykładnię prawa SN a już prawie w ogóle nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich działań…

Logika sądów powinna prowadzić do wniosku, że nie można zając udziału i egzekwować z niego przed dokonaniem podziału majątku wspólnego. Właśnie po to jest przepis art. 912 Kpc aby wierzyciel mógł żądać podziału majątku wspólnego a następnie mógł się zaspokoić z tego co małżonkowi – dłużnikowi przypadnie z tego podziału. Zajęcie i sprzedaż udziału przed podziałem majątku istotnie narusza prawa drugiego małżonka. Nie wiemy bowiem jakie uprawnienia mu przysługują względem tego majątku (np. jakie przesunięcia z majątku osobistego na majątek wspólny nastąpiły, czy małżonek ten nie ma uzasadnionego roszczenia o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym i in.). Dlatego jakiekolwiek działania względem tego majątku winny być w Kpc zabronione a z pewnością przy istnieniu art. 912 Kpc orzecznictwo nie powinno o tym przesądzać bo dochodzi do absurdów opisanych powyżej. Małżonek nie będący zaś dłużnikiem jest natomiast zmuszany do czuwania nad majątkiem (nie może np. na dłużej wyjechać) bo pod jego nieobecność można skutecznie zająć i sprzedać udział, do którego w odległym (z jego punktu widzenia) procesie miałby pełne prawa.

Prawda, że polskie orzecznictwo może zrobić z porządnego obywatela ofiarę i okraść go na rzecz wierzyciela ex – małżonka?

 

Autor: Marcin Budziak


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie rzutuje na prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem. Stosownie do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., sygn. I CKN 1115/00:
„Prawo do osobistej styczności rodziców z dzieckiem nie jest elementem władzy rodzicielskiej. Wynika ono z więzi rodzinnej łączącej rodziców z dzieckiem i przysługuje rodzicom także w razie pozbawienia ich władzy rodzicielskiej. Stosownie do art. 113 § 1 k.r.o., przesłanką zakazania rodzicom osobistej styczności z dzieckiem jest jego dobro. Dobro to należy rozumieć szeroko. Dobru dziecka nie służy zerwanie osobistej styczności rodziców z dzieckiem, nawet gdy nie wykonują oni władzy rodzicielskiej lub zachodzą podstawy do pozbawienia ich wykonywania tej władzy (art. 111 § 1 k.r.o.). Ze względu na charakter prawa do osobistej styczności z dzieckiem, odebranie rodzicom tego prawa może nastąpić wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko.”

Rodzice rozwodzący się

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga m.in. o:

 1. władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
 2. kontaktach rodziców z dzieckiem,
 3. tym w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

W tym zakresie w sprawie rozwodowej możemy mieć do czynienia z trzema sytuacjami (pomijam omówienie pkt 3):

 1. rodzice zawrą pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
 2. rodzice nie będą w stanie zawrzeć w/wym. porozumienia,
 3. rodzice wniosą o nie orzekanie w przedmiocie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

ad. 1

rodzice zawrą pisemne porozumienie

Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. A zatem jeśli sąd nie stwierdzi na podstawie zebranego w toku sprawy materiału dowodowego lub znanego mu z urzędu, iż dobro dziecka jest zagrożone zawartymi w porozumieniu postanowieniami to musi uwzględnić te porozumienie w wyroku rozwodowym. Praktyka sądów bywa różna. Odnośnie władzy rodzicielskiej sądy rozstrzygają o tym w samym wyroku natomiast odnośnie kontaktów z dzieckiem sądy albo dokonują tego bezpośrednio w wyroku albo odwołują się do zawartego porozumienia (coraz częstsza praktyka w sądach warszawskich). Porozumienie rodziców musi zawierać:

 • postanowienia odnoszące się do władzy rodzicielskiej (najczęściej będzie to porozumienie pozostawiające władzę rodzicielską obojgu rodzicom oraz określające sposób podejmowania decyzji w przedmiocie tejże władzy) oraz
 • zawierać ustalony przez rodziców sposób kontaktowania się z dzieckiem/dziećmi.

Niezgodne z dobrem dziecka może być porozumienie ograniczające władzę rodzicielską jednego z rodziców lub pozbawiającą tej władzy jednego z rodziców aczkolwiek trudno sobie nawet wyobrazić aby rodzic mający zostać pozbawiony całkowicie władzy rodzicielskiej wyraził dobrowolnie zgodę na to w zawartym z drugim rodzicem porozumieniu. Dobru dziecka może także zagrażać sposób podejmowania decyzji wobec najistotniejszych kwestii wychowawczych. Co do zasady rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie. Sąd winien dążyć do tego rozwiązania nakłaniając strony do zawarcia właśnie takiego porozumienia lub decydując sam o takim rozstrzygnięciu chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia, tj. zaakceptowania woli rodziców odnośnie życia rodzeństwa w rozłączeniu lub zadecydowania o tym we własnym zakresie, niezależnie od woli stron.

ad. 2

rodzice nie zawierają porozumienia

Jeżeli rodzice nie będą w stanie osiągnąć porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie sąd rozstrzygnie za nich o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W tym wypadku obowiązkiem sądu jest wzięcie pod uwagę, iż dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców a zatem pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom i zapewnienie im możliwie najszerszych kontaktów winno być priorytetem dla sądu. Wyjątkiem od tej zasady będzie powierzanie przez sąd wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego do określonych obowiązków i uprawnień, o ile dobro dziecka za tym przemawia.

ad. 3

rodzice wnoszą o nie orzekanie o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem

Sąd może na zgodny wniosek stron nie orzekać o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Należy zauważyć, że samo złożenie zgodnego wniosku o nie orzekaniu o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem nie obliguje sądu do uwzględnienia takiego wniosku. Leży to w dyskrecjonalnej władzy sadu, który winien ocenić każdorazową taką sytuację przez pryzmat dobra dziecka. Należy także zauważyć, że uwzględnienie lub nie takiego wniosku rozwodzących się małżonków nie zwalnia sądu z rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem.

Rodzice żyjący w rozłączeniu

Zasady dotyczące rozstrzygania o władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem rozwodzących się rodziców są w analogiczny sposób uregulowane w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu (w separacji faktycznej, w odrębnych mieszkaniach).


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Alimentów od byłego współmałżonka może domagać się wyłącznie:

 1. Małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (rozwód nastąpił z winy drugiego małżonka),

 2. Małżonek współwinny rozkładowi pożycia (rozwód nastąpił z winy obojga małżonków),

 3. Jeden z małżonków wobec, których sąd na ich żądanie zaniechał orzekania o winie rozkładu pożycia.

Ad. 1. Małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (rozwód nastąpił z winy drugiego małżonka)

Przesłanką orzeczenia alimentów dla omawianej sytuacji jest istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego domagającego się alimentów. Owo istotne pogorszenie sytuacji materialnej musi być konsekwencją rozwodu. Zasądzenie alimentów wymaga uprzednich ustaleń faktycznych określających sytuację małżonka niewinnego i to powstałą w następstwie orzeczenia rozwodu, a nadto ustalenia hipotetycznej sytuacji, w jakiej znajdowałby się tenże niewinny małżonek, gdyby rozwodu nie orzeczono i gdyby pożycie małżonków funkcjonowało prawidłowo (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 2000 r. sprawa: II CKN 673/98). Istotne pogorszenie może polegać na zmniejszeniu ilości środków będących do dyspozycji małżonka niewinnego, jak również na zwiększeniu się jego usprawiedliwionych potrzeb.

Jest to tzw. rozszerzony obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami. Obowiązek ten nie ma ograniczeń czasowych i wg m.in. Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: ujawnienie się istotnego pogorszenia sytuacji materialnej nawet po wielu latach od orzeczenia rozwodu może uzasadniać uwzględnienie powództwa na podstawie art. 60 § 2 k.r.o., ale tylko wówczas, gdy zostanie ustalone, że wspomniane skutki są następstwem rozwodu, a nie zostały spowodowane innymi przyczynami (III Ca 627/2010).

Należy pamiętać, iż małżonek niewinny rozkładu pożycia, który nie jest w stanie wykazać, iż nastąpiło istotne pogorszenie się jego sytuacji majątkowej wskutek rozwodu, a który znajduje się w niedostatku również może domagać się zasądzenia alimentów. Wówczas jednak obowiązek ten trwa do czasu zawarcia nowego związku przez małżonka uprawnionego. Nie dotyka jednakże takiego obowiązku ograniczenie czasowe jakie ma miejsce w przypadku małżonków wobec, których sąd zaniechał orzec o winie w rozkładzie pożycia.

Ad. 2. Małżonek współwinny rozkładowi pożycia (rozwód nastąpił z winy obojga małżonków)

W sytuacji gdy rozwód nastąpił z winy obojga małżonków, każdy z nich może domagać się alimentów od drugiego gdy znajdzie się w niedostatku. Obowiązek ten wygasa w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa. Nie jest natomiast ograniczony czasowo przez ustawę w inny sposób (nie ma ograniczenia 5 letniego od dnia orzeczenia rozwodu).

W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku ( Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.11.2000 r. sygn. I CKN 1015/2000). O niedostatku decyduje nie tylko brak jakichkolwiek środków utrzymania, ale także niemożliwość pełnego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb.

Ad. 3. Jeden z małżonków wobec, których sąd na ich żądanie zaniechał orzekania o winie rozkładu pożycia.

Przesłanki domagania się alimentów w niniejszej sytuacji są analogiczne jak w sytuacji gdy rozwód został orzeczony z winy obojga małżonków. Tak więc alimentów może domagać się małżonek, który znajduje się w niedostatku z ograniczeniem alimentów do jego usprawiedliwionych potrzeb oraz miarkowane do możliwości zarobkowych i majątkowym małżonka zobowiązanego. Rozwiedzionego małżonka, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie można obarczać alimentami na rzecz drugiego z rozwiedzionych małżonków, gdy obarczenie go takim obowiązkiem powodowałoby stan niedostatku po jego stronie.

Zasadnicza różnica pomiędzy alimentacją orzeczoną pomiędzy małżonkami współwinnymi a tymi wobec, których zaniechano orzeczenia winy sprowadza się do tego, że w tym ostatnim przypadku obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat po orzeczeniu rozwodu oraz wskutek zawarcia nowego związku małżeńskiego przez uprawnionego a w pierwszym przypadku (wina w rozkładzie pożycia po obu stronach) obowiązek ten trwa do czasu ew. zawarcia nowego związku małżeńskiego, który to stan może nigdy nie mieć miejsca.

 


Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 244

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/mrincognito/ftp/wp-content/plugins/facebook-button-plugin/facebook-button-plugin.php on line 246

Na pożycie małżonków, dla potrzeb przeprowadzenia sprawy rozwodowej składają się trzy sfery:

 • Sfera fizyczna

 • Sfera emocjonalna

 • Sfera gospodarcza

Przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia, przy czym zupełny i trwały rozkład pożycia musi dotyczyć każdej z wyżej wymienionych sfer życia rozwodzących się małżonków.

Sąd winien więc zbadać, czy pomiędzy małżonkami ustało pożycie fizyczne, czy ustały między nimi więzi emocjonalne, duchowe (w szczególności miłość) oraz czy ustały więzi gospodarcze.

Jeżeli przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, wywołane szczególnymi okolicznościami (np. wspólnym zamieszkiwaniem), rozkład pożycia można mimo to uznać za zupełny. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów, chociażby w interesie wspólnych dzieci, nie musi koniecznie oznaczać, że więź duchowa małżonków istnieje.

Zupełność rozkładu pożycia oraz trwałość muszą występować łącznie.

Rozwód nie jest więc dopuszczalny, gdy sąd dojdzie do przekonania, że wprawdzie rozpad pożycia jest zupełny, jednakże okoliczności wskazują, iż nie jest on trwały. Istnieją zatem obiektywne widoki na powrót małżonków do kontynuowania zerwanych więzi.

Rozkład pożycia ma charakter trwały, gdy doświadczenie życiowe uzasadnia wniosek, iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Ustalając zupełny i trwały rozkład pożycia, sąd nie jest obowiązany do oceny ważności jego powodów, tj. nie ma obowiązku badać, czy w świetle zasad współżycia społecznego można je uznać za wystarczająco doniosłe. Nie oznacza to jednak zwolnienia sądu od obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia, jakie były przyczyny rozkładu, tj. jakie okoliczności doprowadziły do jego powstania.

Ustalenie tych okoliczności jest przede wszystkim niezbędne dla oceny charakteru i stopnia rozkładu pożycia małżeńskiego, zwłaszcza z punktu widzenia jego trwałości, stanowiącej konieczny warunek dopuszczalności rozwodu.

Bez wyjaśnienia okoliczności, które wywołały rozkład, nie byłoby także możliwe rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, o czym sąd obowiązany jest orzec.

Jest to również potrzebne w sprawach, w których obie strony rezygnują z orzeczenia o winie, gdyż takie stanowisko stron nie zwalnia sądu od obowiązku oceny rozkładu z punktu widzenia jego zupełności i trwałości.

 

 

Wróć do góry