WARSZAWSKI PORTAL ROZWODOWY

phone   T. 22 403 77 03 
phone   T. 693 445 280 
ZAMÓW POZEW ON-LINE
on-line
NEWESLETTER

ARTYKUŁY – CIEKAWOSTKI

Zachęcamy do zadawania pytań i komentowania naszych artykułów. W miarę możliwości postaramy się odpowiadać na Państwa pytania i komentarze.

autorzy artykułów: adwokat rozwodowy Monika Krajewska – Budziak i radca prawny Marcin Budziak


Zapraszamy na warsztaty pn. PSYCHOLOGIA PROCESU ROZWODOWEGO. Tematem warsztatów będą m.in takie kwestie jak: 🔸Kryzys małżeński a rozwód – czyli kiedy walczyć o związek, a kiedy podjąć męską decyzję▪ Małżeństwo jako inwestycja – emocjonalna, finansowa, czasowa▪ Depresja – słabość czy naturalna konsekwencja kryzysu▪ Jak procesować się z osobą dotkniętą depresją – przeszkoda stała czy przemijająca,
Czytaj więcej..


W niniejszym opracowaniu skupimy się na działaniach Zespołów Interdyscyplinarnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie czyli przedstawimy jakie środki stosuje się wobec sprawców w ramach omawianej procedury . Działania jakie Niebieska Kara oferuje na rzecz osób dotkniętych przemocą  przedstawione zostaną w kolejnym artykule. Procedurę tzw. „Niebieskiej Karty” stosujemy wobec członków rodziny, którymi są tylko i
Czytaj więcej..


Krąży przekonanie, że wina w rozkładzie pożycia małżeńskiego rzutuje na postępowanie o podział majątku. Choć założenie to nie wynika z przesłanek ustawowych, to w praktyce okoliczności te mogą mieć niemałe znaczenie w rozpoznawaniu konkretnego przypadku. Co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jednak wyłączenie od tej zasady.
Czytaj więcej..


Zobowiązanie alimentacyjne wyprzedza zobowiązanie podatkowe wobec Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego. Dzieje się tak z uwagi na przepisy Kodeksu postępowania cywilnego: art. 1025 § 1 pkt 2 Kpc, oraz art. 1025 § 1 pkt 5 Kpc, które statuuje pierwszeństwo zobowiązań alimentacyjnych przed zobowiązaniami podatkowymi. Czasami zdarza się, że dłużnicy lub przyszli dłużnicy należności obecnych
Czytaj więcej..


Masz mieszkanie, nie martw się alimenty dostaniesz ale.. Co do zasady posiadanie mieszkania nie wyklucza obowiązku alimentacyjnego. Niemniej jednak warunkiem jest to aby mieszkanie to zaspokajało usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Jeżeli mieszkanie ma charakter zbytkowny wówczas uzasadnione jest oczekiwanie jego zbycia i przeznaczenia części uzyskanych z niego środków na zaspokojenie własnych potrzeb. Nie można mówić o
Czytaj więcej..


Obowiązek alimentacyjny wobec studenta. Rodzice muszą alimentować dzieci uczące się na wyższych studiach ale tylko gdy te czynią odpowiednie postępy w nauce. Gdy na przykład dziecko straci prawo do stypendium a przez to zakres świadczeń rodziców mógłby wzrosnąć Sąd może orzec w takim wypadku o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego. Wynika to z dominującego orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Czytaj więcej..


Ostatnio klient naszej kancelarii nabrał wątpliwości co do tematu, który poruszyliśmy w artykule Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami. Jego wątpliwości dotyczyły czasokresu trwania obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie a w szczególności z czego wynika ograniczenie czasowe (5 letnie) alimentacji pomiędzy małżonkami, wobec których sąd zaniechał orzekania o winie a z czego brak takiego ograniczenia w przypadku
Czytaj więcej..


Skuteczny adwokat to specjalista w swojej branży. Co charakteryzuje skutecznego adwokata? Skutecznego adwokata cechuje pogłębiona wiedza w dziedzinie, którą się zajmuje oraz co najmniej kilkuletnie doświadczenie. Wiedza adwokata z dziedziny, którą się zajmuje jest wynikiem wiedzy zdobytej na studiach, aplikacji a następnie już w samej praktyce wykonywania zawodu. Wiedza skutecznego adwokata jest nadto pogłębiana w
Czytaj więcej..


Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (tj. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1851) warunkiem przyznania świadczenia 500+ osobie samotnie wychowującej dziecko jest posiadanie przez to dziecko ustalonych alimentów od drugiego rodzica stwierdzonych tytułem wykonawczym. Tytuł wykonawczy możemy najszybciej uzyskać za
Czytaj więcej..


Poniższy artykuł został zaczerpnięty ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,9536,9078,3-miesiace-na-uzupelnienie-wniosku.html Celem uzyskania zatwierdzonego przez sąd tytułu wykonawczego, potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica zapraszamy do naszej kancelarii, która pomoże Państwu w jak najszybszym uzyskaniu tego tytułu. Dokumenty przygotuje i złoży w sądzie nasza Kancelaria poprzez mediatora stałego. W
Czytaj więcej..

Wróć do góry