WARSZAWSKI PORTAL ROZWODOWY

phone   T. 22 403 77 03 
phone   T. 693 445 280 
ZAMÓW POZEW ON-LINE
on-line
NEWESLETTER

ROZKŁAD POŻYCIA warunek uzyskania rozwodu

Na pożycie małżonków, dla potrzeb przeprowadzenia sprawy rozwodowej składają się trzy sfery:

  • Sfera fizyczna
  • Sfera emocjonalna
  • Sfera gospodarcza

Przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia, przy czym zupełny i trwały rozkład pożycia musi dotyczyć każdej z wyżej wymienionych sfer życia rozwodzących się małżonków.

Sąd winien więc zbadać, czy pomiędzy małżonkami ustało pożycie fizyczne, czy ustały między nimi więzi emocjonalne, duchowe (w szczególności miłość) oraz czy ustały więzi gospodarcze.

Jeżeli przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, wywołane szczególnymi okolicznościami (np. wspólnym zamieszkiwaniem), rozkład pożycia można mimo to uznać za zupełny. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów, chociażby w interesie wspólnych dzieci, nie musi koniecznie oznaczać, że więź duchowa małżonków istnieje.

Zupełność rozkładu pożycia oraz trwałość muszą występować łącznie.

Rozwód nie jest więc dopuszczalny, gdy sąd dojdzie do przekonania, że wprawdzie rozpad pożycia jest zupełny, jednakże okoliczności wskazują, iż nie jest on trwały. Istnieją zatem obiektywne widoki na powrót małżonków do kontynuowania zerwanych więzi.

Rozkład pożycia ma charakter trwały, gdy doświadczenie życiowe uzasadnia wniosek, iż powrót małżonków do pożycia nie nastąpi.

Ustalając zupełny i trwały rozkład pożycia, sąd nie jest obowiązany do oceny ważności jego powodów, tj. nie ma obowiązku badać, czy w świetle zasad współżycia społecznego można je uznać za wystarczająco doniosłe. Nie oznacza to jednak zwolnienia sądu od obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia, jakie były przyczyny rozkładu, tj. jakie okoliczności doprowadziły do jego powstania.

Ustalenie tych okoliczności jest przede wszystkim niezbędne dla oceny charakteru i stopnia rozkładu pożycia małżeńskiego, zwłaszcza z punktu widzenia jego trwałości, stanowiącej konieczny warunek dopuszczalności rozwodu.

Bez wyjaśnienia okoliczności, które wywołały rozkład, nie byłoby także możliwe rozstrzygnięcie, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, o czym sąd obowiązany jest orzec.

Jest to również potrzebne w sprawach, w których obie strony rezygnują z orzeczenia o winie, gdyż takie stanowisko stron nie zwalnia sądu od obowiązku oceny rozkładu z punktu widzenia jego zupełności i trwałości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróć do góry